fbpx

Graduate Management Admission Test

GMAT คืออะไร?

Graduate Management Admission Test

เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ในสาขาบริหารธุรกิจ

ผู้ที่สนใจศึกษาในหลักสูตรของ Business School เช่น MBA หรือ M.S. Finance จึงต้องทำแบบทดสอบ GMAT เพื่อนำคะแนนไปใช้ยื่นสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยที่ต้องการ

การสอบ GMAT แบ่งเป็น 3 ส่วน

  1. การเขียน (Analytical Writing Assessment)
  2. คณิตศาสตร์ (Quantitative)
  3. ภาษาอังกฤษ (Verbal) ข้อสอบการเขียน (AWA)
ข้อสอบมีคะแนนเต็ม 800 คะแนน ใช้เวลาสอบทั้งสิ้น 3 ชั่วโมงครึ่ง โดยมีเวลาพัก 10 นาที สองครั้งระหว่างทำการทดสอบ จึงมักใช้เวลาทำการทดสอบทั้งสิ้นประมาณ 4 ชั่วโมง

Analytical Writing Assessment 

การเขียน Essay ใช้เวลา 30 นาทีมีรูปแบบลักษณะ ดังนี้

  1. การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น (Issue)
  2. การเขียนเพื่อแสดงวิจารณ์บทความ (Argument)

Quantitative

โจทย์เลขแบบ Multiple-choice ใช้เวลา 75 นาที มีรูปแบบลักษณะ ดังนี้

  1. Problem Solving 24 ข้อ
  2. Data Sufficiency 13 ข้อ

Verbal

ข้อสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 41 คำถาม ใช้เวลา 75 นาที มีรูปแบบลักษณะ ดังนี้

  1. Reading Comprehension 14 ข้อ
  2. Critical Reasoning 14 ข้อ
  3. Sentence Correction 13 ข้อ

Why Study with Us

Confidence

เราทำให้น้องๆมั่นใจขึ้นเวลาทำโจทย์ เพราะเราเป็นผู้มีประสบการณ์ ด้านการสอน GMAT ทำให้น้องๆมั่นใจได้ว่า จะได้ความรู้ที่ถูกต้อง และสามารถทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ

Get to the point

เราแก้ปัญหาอย่างตรงจุด เพียงน้องแจ้งหัวข้อที่ไม่เข้าใจ พี่ๆ ทุกคนพร้อมที่จะอธิบายเรื่องนั้นจนกว่าน้องๆจะเข้าใจทันที

Get stronger

เราช่วยเสริมจุดแข็งให้กับน้องๆ โดยน้องคนไหนมีความชำนาญวิชาไหน และต้องการที่จะพัฒนาให้เป็นจุดแข็งของตัวเอง พี่ๆทุกคนพร้อมที่จะดึงความพรสวรรค์ของน้องๆ ออกมาใช้ให้เต็มที่ที่สุด

Teacher expertise

เราสอนโดยครูที่จบมาจากสาขานั้นๆโดยตรง และมีประสบการณ์ด้านการสอน GMAT เป็นอย่างดี

ติดต่อเรา

สอบถามเพิ่มเติม Tel : 063-269-2899, 081-754-1592, 02-640-4009