fbpx

SATII-Biology

SAT Biology การเรียน วิชา SAT Biology เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมไปสอบ SAT Subject test วิชา Biology ที่จัดสอบโดย College board สหรัฐอเมริกาโดยการสอบแต่ละครั้งนั้น จะกำหนดให้สอบ ใน 2 ช่วงเวลา ของแต่ละปี คือ เดือน พฤษภาคม,มิถุนายน และ รอบ เดือน ตุลาคม,          พฤศจิกายน...

SATII-Chemistry

SAT Chemistry การเรียน วิชา SAT chemistry เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมไปสอบ SAT Subject test วิชา Chemistry ที่จัดสอบโดย College board สหรัฐอเมริกาโดยการสอบแต่ละครั้งนั้น จะกำหนดให้สอบ ใน 2 ช่วงเวลา ของแต่ละปี คือ เดือน พฤษภาคม,มิถุนายน และ รอบ เดือน ตุลาคม,พฤศจิกายน และ...